Υπηρεσίες
Για Ιδιώτες & Επιχειρήσεις

Για Ιδιώτες

H πολυετής εμπειρία μας και η συνεχής ενημέρωση μας σχετικά με το διαρκώς μεταβαλλόμενο λογιστικό & φορολογικό περιβάλλον, μας επιτρέπει να εξυπηρετούμε με συνέπεια και αποτελεσματικότητα τις ανάγκες των ιδιωτών. 

Για Επιχειρήσεις

Υποστηρίζουμε υπεύθυνα και ποιοτικά κάθε είδους επιχειρήσεις, παρέχοντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες για την άμεση διευθέτηση και διεκπεραίωση κάθε λογιστικού, φορολογικού και οικονομικού θέματος. Εργαζόμαστε με γνώμονα την κάλυψη των εξατομικευμένων απαιτήσεων σας, συμβάλλοντας ενεργά στην αποδοτικότητα και την ανάπτυξη της επιχείρησης σας. 

Ηλεκτροδοτήσεις

Η ΔΕΗ απαιτεί πιστοποιητικό ή Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου στις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Νέα ηλεκτροδότηση
 • Αλλαγή ονόματος καταναλωτή ΔΕΗ
 • Επανασύνδεση παροχής ΔΕΗ
 • Επαύξηση ηλεκτρικής ισχύος
 • Αναλαμβάνουμε την έκδοση πιστοποιητικών ΔΕΗ για νέα ηλεκτροδότηση, επαύξηση ηλεκτρικής ισχύος ή άλλο συναφή λόγο.

Περαιώσεις

 • Φορολογικός Σχεδιασμός
 • Προετοιμασία και υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων
 • Προετοιμασία και υποβολή Κεφαλαιουχικών Καταστάσεων
 • Συμβουλές για Αποφυγή Διπλής Φορολογίας
 • Διαπραγμάτευση και Περαίωση των προσωπικών σας υποθέσεων με τις Φορολογικές Αρχές
 • Εκπροσώπηση στο Εταιρικό Συμβούλιο
 • Πληρωμή Φόρων
 • Προετοιμασία των Υποβολών Αιτήσεων στον Φόρο Εισοδήματος
 • Διεθνή φορολογικά σχέδια και σχεδιασμοί
 • Διεθνή φορολογικά σχήματα για επίτευξη άριστων αποτελεσμάτων

Επιδοτήσεις - Επιχορηγήσεις

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την ενημέρωση και προετοιμασία επιχειρήσεων, φορέων, οργανισμών και φυσικών προσώπων για επιχορήγηση των επενδυτικών τους σχεδίων από Εθνικά και Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα. Αναλαμβάνουμε την υποβολή και παρακολούθηση του επενδυτικού σας φακέλου στην διάρκεια της αξιολόγησης και την διαχείριση και επίβλεψη του επενδυτικού σας έργου, εξασφαλίζοντας την ομαλή και απρόσκοπτη εκταμίευση της εγκεκριμένης επιδότησης. Η εταιρεία μας διαθέτει μεγάλη εμπειρία, στην διαμόρφωση, σύνταξη και εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, μεγιστοποιώντας σημαντικά τις πιθανότητες έγκρισης, της επενδυτικής σας πρότασης. Το γραφείο μας αναλαμβάνει την ενημέρωση και προετοιμασία επιχειρήσεων, φορέων, οργανισμών και φυσικών προσώπων για επιχορήγηση των επενδυτικών τους σχεδίων από Εθνικά και Ευρωπαϊκά Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα. 

Διεκπεραιώσεις Διπλωμάτων

Οι υπηρεσίες διεκπεραιώσεων διπλωμάτων οδήγησης μπορούν να αφορούν την εκτέλεση διαδικασιών όπως: ανανέωση άδειας οδήγησης, έκδοση διεθνούς άδειας, έκδοση αδειας οδήγησης νέου τύπου, επανέκδοση διπλώματος οδήγησης κ.α. Μπορεί να συμβεί στον καθένα να χάσει ή ακόμα να του κλέψουν το δίπλωμα οδήγησης του, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει με πρόστιμο σε τυχόν έλεγχο της τροχαίας. Το γραφείο μας μπορεί να σας βοηθήσει να επανεκδόσετε λόγω απώλειας, φθοράς ή κλοπής την άδεια οδήγησης εύκολα και γρήγορα. 

Λογιστικές Υπηρεσίες

Σε πλήρη συμμόρφωση με τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) και τις διαρκώς μεταβαλλόμενες νομοθετικές διατάξεις, το λογιστικό γραφείο μας, σας παρέχει πλήρη πακέτα λογιστικών υπηρεσιών, σύμφωνα με τις εξατομικευμένες απαιτήσεις σας. Ενδεικτικά οι υπηρεσίες μας:

 • Οργάνωση και εποπτεία λογιστηρίου
 • Ολοκληρωμένη τήρηση λογιστηρίου στην έδρα σας ή στα γραφεία μας
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων σύμφωνων με την τρέχουσα νομοθεσία
 • Μηχανογράφηση λογιστηρίου με σύγχρονα συστήματα πληροφορικής
 • Υπηρεσίες μισθοδοσίας προσωπικού
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών με τον δημόσιο τομέα (Δ.Ο.Υ., επιμελητήρια, ασφαλιστικοί οργανισμοί, κ.λπ.)
 • Παροχή συμβουλών εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας


Φορολογικές Υπηρεσίες

Με οδηγό την πολυετή εμπειρία μας και φροντίζοντας να μένουμε πάντα ένα βήμα μπροστά όσον αφορά τις εξελίξεις στο φορολογικό πεδίο, η εταιρεία μας συνεργάζεται στενά με ιδιώτες και επιχειρήσεις, προκειμένου να παρέχει πλήρη και έγκυρη κάλυψη σε φορολογικά θέματα πάσης φύσεως.Ενδεικτικά οι υπηρεσίες μας:

 • Παροχή φορολογικών συμβουλών
 • Σύσταση εταιρειών κάθε μορφής
 • Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων
 • Διαχείριση θεμάτων φορολόγησης ακίνητης περιουσίας επιχειρήσεων
 • Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών
 • Αντιμετώπιση φορολογικών ελέγχων
 • Ρύθμιση φορολογικών εκκρεμοτήτων


Εξυπηρέτηση Πληρωμών Λογαριασμών και λοιπών Υποχρεώσεων


 • Αναλαμβάνουμε την διενέργεια πληρωμών για λογαριασμό σας.
 • Διεκπεραίωση εργασιών σε Δημόσιες Υπηρεσίες,  ΔΕΚΟ & τράπεζες


Υπηρεσίες WEB DESIGN

Σε συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες αναλαμβάνουμε την κατασκευή Επαγγελματικών & Προσωπικών  ιστοσελίδων.

Υπηρεσίες

Το γραφείο μας αναλαμβάνει


 • Τήρηση Βιβλίων Β' & Γ' κατηγορίας
 • Συστάσεις εταιρειών (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ)
 • Έλεγχοι - Φοροτεχνικά
 • Εργατικά - Ασφαλιστικά - Μισθοδοσία
 • Φορολογικές Δηλώσεις
 • Προγράμματα - Επιδοτήσεις
 • Μηχανοργάνωση Επιχειρήσεων
 • Ηλεκτροδοτήσεις
 • Υποβολή Συντάξεων
 • Λοιπές Διεκπαιρεώσεις
 • Κατασκευή Επαγγελματικών & Προσωπικών Ιστοσελίδων